K
e
d
v
e
n
c
e
k
Kedvencek

GDPR

Tartalom

Kelt Csallóközkürtön (Ohrady), 2018.05.25. napján.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLYEK SZÁMÁRA az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-én kelt 2016/679 sz., a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (általános adatvédelmi rendelet) 13. cikke szerint

Ügyfeleink és más természetes személyek személyes adatainak védelme fontos számunkra. Ezen feltételek magyarázatot adnak arról, hogy vállalkozói tevékenységünk keretén belül, tevékenységünk és szolgáltatásaink biztosítása során milyen módon kezeljük a személyes adatokat.

 • Az adatkezelő:

  • LiveNet, s.r.o.
  • székhelye Náprotivná 353/27, 930 12 Ohrady
  • KSH-szám: 44 314 213
  • nevében eljár az ügyvezető - Radics Tibor ((a továbbiakban "Mi").
  • Amennyiben bármilyen kérdése van, lépjen velünk kapcsolatba
  • kapcsolattartási adatok:
  • vagy postai úton a székhelyünk címén.
 • Felelős személy:

  • JUDr. Hodosi Zsolt, ügyvéd
  • székhelye Veľkoblahovská 6750, 929 01 Dunajská Streda
  • KSH-szám: 45014515
  • kapcsolattartási adatok:

A személyes adatok kezelése során elsősorban az EU általános adatvédelmi rendelete ("GDPR") szerint járunk el, mely szabályozza az Ön mint érintett személy jogait is1, valamint a személyes adatok védelméről szóló törvény ránk vonatkozó rendelkezései (főleg a 78. §) szerint, továbbá a számviteli törvény, a jövedelemadóról szóló törvény, az általános forgalmi adóról szóló törvény, a Munka Törvénykönyve, a társadalombiztosítási törvény, egészségbiztosítási törvény, a Polgári Törvénykönyv, a fogyasztóvédelmi törvény és egyéb előírások szerint járunk el.

Miért van szükség a személyes adatok kezelésére?

A személyes adatok kezelése részünkről feltétlenül szükséges főképp azért, hogy:

 • szolgáltatásokat nyújthassuk ügyfeleinknek, illetve végezhessük az üzleti tevékenységünket;
 • teljesíthessük különböző törvényi és szerződéses kötelességeinket; és
 • hogy biztosíthassuk a saját, az ügyfeleink és más személyek érdekeinek védelmét.

Mi a célja és milyen jogalapja van a személyes adatok kezelésének?

CélJogalap a GDPR szerintKapcsolódó előírások
kötelmi kötelezettség teljesítésea szerződés teljesítésePolgári Törvénykönyv, általános forgalmi adóról szóló törvény
egyéb szerződéses kötelességek teljesítésea szerződés teljesítéseKereskedelmi Törvénykönyv, Polgári Törvénykönyv, Szerzői jogi törvény
törvényi kötelességek teljesítése (máshová nem sorolt)az adatkezelő törvényi kötelességének teljesítésePolgári Törvénykönyv, fogyasztóvédelmi törvény
a tagok nyilvántartásának vezetésetörvényi kötelesség teljesítéseKereskedelmi Törvénykönyv
törvény adta jogok érvényesítése, jogos érdekek védelmeaz adatkezelő jogos érdekePolgári Törvénykönyv, Kereskedelmi Törvénykönyv
a jogszabályoknak való megfelelés biztosításatörvényi kötelesség teljesítése, közérdeka bűncselekményekből származó jövedelmek legalizálása elleni védelemről szóló törvény
statisztikai célok, közérdekű archiválási célok, továbbá történelmi és tudományos kutatással kapcsolatos célokközérdek törvényi kötelesség teljesítésea levéltárakról és regisztratúrákról szóló törvény, az állami statisztikáról szóló törvény
jogszabályban meghatározott számviteli, könyvviteli és ügyviteli feladatok ellátásatörvényi kötelesség teljesítésejövedelemadó törvény, számviteli törvény, általános forgalmi adóról szóló törvény
a személyügyi kérdésekkel, bérekkel és kötelező járulékokkal kapcsolatos feladatok ellátásatörvényi kötelesség teljesítése, a munkáltatói jogok gyakorlásával, munkaügyi és a szociális biztonsággal kapcsolatos feladatok ellátásaegészségbiztosítási törvény, társadalombiztosítási törvény Munka Törvénykönyve
az üzleti tevékenység támogatásaaz érintett személy hozzájárulása a szerződés teljesítésePolgári Törvénykönyv
az adócsalás, az adóelkerülés és az adóparadicsomok elleni küzdelemtörvényből adódó kötelezettség teljesítéseaz adóigazgatás területén lévő nemzetközi segítségnyújtásról és együttműködésről szóló 2022. évi 250. törvénnyel módosított 2012. évi 442. törvény

Milyen jogos érdekeket tartunk szem előtt a személyes adatok kezelése során?

 • törvény adta jogok érvényesítése, jogos érdekek védelme

Kiknek tesszük hozzáférhetővé az Ön személyes adatait?

Ügyfeleink és más természetes személyek személyes adatait csak a feltétlenül szükséges mértékben és mindig az adatokat fogadó fél titoktartási kötelezettségének betartása mellett tesszük hozzáférhetővé pl. a következők részére: adóhivatal, egészségügyi biztosító, társadalombiztosító (TB), munkaügyi felügyelet, munkaügyi hivatal, a szoftverfelszerelés szolgáltatója vagy tevékenységünk támogatója, beleértve ezen jogi személyek munkavállalóit is, ügyvédeknek, Szlovák Kereskedelmi Felügyeletnek, továbbá bíróságok, közjegyzők, végrehajtók és a rendőrség. Kötelességünk a bűncselekmény elkövetésének megakadályozása, továbbá kötelesek vagyunk továbbítani a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzését illető információkat.

Mely országokba visszük át az Ön személyes adatait?

Személyes adatainak az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik országokba történő átvitelét (EU, Izland, Norvégia, Liechtenstein) nem tervezzük. Felhő alapő szolgáltatásokat nem veszünk igénybe.

Milyen automatizált egyedi döntéseket alkalmazunk?

 • Amennyiben Ön regisztrált modellünk, úgy Önnel kapcsolatban a feldolgozási operáció keretén belül az alábbi tevékenységek elvégzésére kerül sor:
  1. profil létrehozása - az Ön regisztrált modellként történő regisztrációjának részét képezi a profilkészítés, konkrétan az Ön internetes oldalon tanúsított magatartásának követése, pl. hányszor jelentkezett be, hány regisztrált látogatója volt, milyen forgalmat generált. A regisztrált modellt illető profilkészítés része az Ön és közöttünk fennálló szerződéses viszonynak, mivel az Ön magatartásának az idővonalon történő követése feltétlenül szükséges a GDPR 22. cikk 2.) bekezdés a) pontjának megfelelően annak érdekében, hogy teljesíthessük az Ön által generált pénzjutalom kifizetését illető kötelességünket, mivel a regisztrált modell regisztrációjának egyik célja a kereseti vagy gazdasági érdek elérése. A profilkészítés automatizált módon történik. Ezen kívül napi bónuszrendszert működtetünk, ami azt jelenti, hogy azon 5 regisztrált modell, akik az adott napon a legnagyobb forgalmat generálták, pénzbeli bónusz kifizetésére jogosultak (a megkeresett illetmény kiegészítéseként). Önnek jogában áll emberi beavatkozást kérni, főképp manuális ellenőrzést kérni a kifizetések összegét illető hiba stb. esetén. Továbbá érvényesítheti az emberi beavatkozást illető jogát a profilkészítéssel kapcsolatban, lényegében mint reklamációt, a konkrét hiányosságok feltüntetésével.
  2. automatizált döntéshozás - a regisztráció folyamata során blokkolva van a következő lépés, amíg el nem küldi a beszkennelt személyi igazolványát. A beszkennelt személyi igazolvány elküldése feltétlenül szükséges a regisztrált modellként történő regisztrációjához, vagyis az automatizált döntéshozást illetően a GDPR 22. cikkely 2.) bekezdés a) pontjának megfelelően szükséges az Ön és közöttünk történő szerződéskötéshez. Ezen automatizált döntéshozással kapcsolatban emberi beavatkozásra jogosult, mégpedig az általunk mint adatkezelő által történő beavatkozásra, miközben az ezen emberi beavatkozásra vonatkozó jogának érvényesítését konkrét körülményekkel kell indokolnia. Az automatizált döntéshozásba történő emberi beavatkozást illető jogának érvényesítésével kapcsolatban feltüntetett körülmények elbírálását mi végezzük el. A regisztrációt illetően azonban nem létezik jogigény. A regisztrációra nem kerül sor az Ön azon személyes adatainak megfelelő módon történő megszerzése nélkül, melyek szükségesek az alábbiakhoz:
   • az Ön mint regisztrált modell illetményének rendesen és idejében történő kifizetésére vonatkozó kötelesség teljesítése,
   • a jövedelemigazolás adóügyi célokra történő kiadása,
   • és főleg az Ön korát (a 18 éves kor elérését) illető kételyek racionális alapon történő kizárása.
 • Amennyiben Ön nálunk regisztrált látogató, úgy a következőkre kerül sor:
  • profilkészítés - az Ön regisztrált látogatóként történő regisztrációjának részét képezi a profilkészítés, konkrétan az Ön internetes oldalon, magánjellegű chat-en tanúsított magatartásának követése, pl. hányszor jelentkezett be, hány regisztrált modellt követett és melyeket, milyen forgalmat generált. A profilkészítés része az Ön és közöttünk fennálló szerződéses viszonynak, mivel az Ön magatartásának az idővonalon történő követése feltétlenül szükséges a GDPR 22. cikk 2.) bekezdés a) pontjának megfelelően annak érdekében, hogy rendesen teljesíthessük a kötelességünket, főleg a hiányosságok reklamációja esetén. A profilkészítés automatizált módon történik. Jogában áll emberi beavatkozást kérni, főképp manuális ellenőrzést kérni hiányosságok stb. esetén. Továbbá érvényesítheti az emberi beavatkozást illető jogát a profilkészítéssel kapcsolatban, lényegében mint reklamációt, a konkrét hiányosságok feltüntetésével.

Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?

A személyes adatokat legfeljebb addig tároljuk, amíg azok szükségesek azoknak a céloknak az eléréséhez, amelyek miatt az adatok kezelése történik. A személyes adatok tárolása során a Regisztrációs Szabályzathoz és a Regisztrációs Tervezethez tartjuk magunkat, pl.:

 • a számviteli iratokat (adathordozókat) az adott üzleti év (adóév) végétől számított 10 évig tároljuk
 • a kötelező járulékokról szóló iratokat (adathordozókat) a naptári év végétől számított 10 évig tároljuk, néhányat még hosszabb ideig
 • az egyes üzleti tranzakciókról szóló iratokat (adathordozókat) az ügylet létrejöttétől számított 5 évig tároljuk (szolgáltatás, áru leszállítása a vevőnek)
 • a társadalombiztosítóba benyújtott be- és kijelentő lapokat, kötelező járulékok befizetéséről szóló iratokat (adathordozókat) a naptári év végétől számított 10 évig tároljuk
 • a jogvitákkal és perekkel kapcsolatos iratokat (adathordozókat) az adott ügy befejezésétől számított 10 évig tároljuk

A személyes adatok megsemmisítését pl. az alábbiak akadályozzák:

 • az okiratok eredeti példányát nem lehet megsemmisíteni
 • nem lehet megsemmisíteni azokat az okiratokat, melyeket át kell adni az állami levéltárnak
 • amennyiben bíróság, államigazgatási vagy bűnüldözési szervek által foganatosított bármilyen eljárás van folyamatban, mely tartalmában összefügg azon okiratok tartalmával, melyeket egyébként meg kellene semmisíteni.

Hogyan szerezzük meg az Ön személyes adatait?

Amennyiben Ön az ügyfelünk, személyes adatait leggyakrabban közvetlenül Öntől szerezzük meg. Ilyen esetben az Ön személyes adatainak megszerzése önkéntesen, szerződéses alapon történik, tehát szerződéses igényről van szó. A személyes adatok ügyfél általi rendelkezésre bocsátásának megtagadása, a konkrét esettől függően, befolyásolhatja azt a képességünket, hogy a szolgáltatást megfelelő minőségben és idejében nyújtsuk, vagy kivételes esetekben a szolgáltatást illető kötelesség részünkről történő megtagadását (az Ön regisztrációjának elutasítását) is eredményezheti. Ügyfeleink személyes adatait nyilvánosan hozzáférhető forrásokból, közhatalmi szervektől vagy más személyektől is megszerezhetjük.

Milyen jogai vannak érintett személyként?

Amennyiben a személyes adatait az Ön hozzájárulásával kezeljük,úgy ezen hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Eltekintve az előzőtől jogában áll, hogy a személyes adatai feldolgozása ellen bármikor tiltakozzon, mégpedig jogos vagy közérdek alapján.

Ügyfelünkként jogában áll kérni a személyes adataihoz való hozzáférést, valamint azok kijavítását, törlését és kezelésének korlátozását. Jogában áll kifogást emelni a személyes adatok feldolgozása ellen (de csak ha a személyes adatok feldolgozásának jogalapját közérdek vagy jogos érdek képezi), továbbá jogosult a személyes adatok átvitelére (de csak ha az Ön személyes adatai kezelésének jogalapját hozzájárulás vagy szerződés képezi, és az adatkezelés automatizált eszközökkel történik). Úgyszintén bármikor panasszal fordulhat az Adatvédelmi Hivatalhoz. Mindezt a GDPR 15-22. cikkének terjedelmében.

A hozzájárulás visszavonására való jog - amennyiben személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel, ezt a hozzájárulást Önnek jogában áll bármikor elektronikusan, írásban - az adatkezelőnek címezve - vagy személyesen azonnal visszavonni. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja az addig kezelt adatok feldolgozásának törvényességét.

Hozzáféréshez való jog - Önnek jogában áll az általunk kezelt személyes adatairól fénymásolatot igényelni, valamint tájékoztatást kérni az adatkezelés módjáról. Az erről szóló tájékoztatást általában írásban küldjük, amennyiben ezt Ön másképp nem igényli. Ha a tájékoztatást elektronikus formában szeretné megkapni, kérésének eleget teszünk, amennyiben ez lehetséges.

Módosításhoz való jog - az általunk tárolt személyes adatok pontossága, időszerűsége és teljessége végett meghozzuk a szükséges intézkedéseket. Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy az általunk kezelt személyes adatai pontatlanok, nem időszerűek vagy kiegészítésre szorulnak, bármikor jogában áll azokat frissíteni, pontosítani vagy kiegészíteni.

Törléshez való jog - Önnek jogában áll az általunk kezelt személyes adatainak törléséhez, amennyiben az adatkezelés célja már teljesült. Az adatok törléséhez való kérelmét azonban minden releváns körülményt figyelembe vétele mellett kell elbírálnunk. Előfordulhat ugyanis, hogy az adatok kezelésével kapcsolatosan még vannak jogi kötelezettségeink, melyeket teljesítenünk kell és ebből adódóan kérelmét el kell utasítanunk.

Az adatkezelés korlátozása - bizonyos körülmények mellett Önnek jogában áll kérelmezni az adatkezelés megszüntetését, például abban az esetben, ha Ön úgy gondolja, hogy az általunk kezelt adatok pontatlanok vagy már nem időszerű a kezelésük.

Az adatok átviteléhez való jog - bizonyos körülmények mellett Önnek jogában áll kérelmezni az általunk kezelt személyes adatainak egy Ön által kiválasztott harmadik személy részére való továbbítását. Ez azonban csak olyan személyes adatokra vonatkozhat, melyeket az Ön hozzájárulásával, vagy egy olyan szerződés alapján kezelünk, melyben Ön az egyik szerződő fél.

Kifogásolás joga - Önnek jogában áll kifogásolni az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges személyes adatainak kezelési módját. Amennyiben nem áll rendelkezésünkre az adatkezelésre vonatkozó valós jogos érdek és Ön kifogást nyújt be, személyes adatainak kezelését megszűntetjük.

Amennyiben Ön úgy látja, hogy személyes adatait igazságtalanul vagy jogtalanul kezeljük, jogában áll panasszal fordulni az illetékes hatósághoz, amely a Szlovák Adatvédelmi Hivatal (címe: 820 07 Bratislava, Hraničná 12, tel.: +421/2/32313214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://www.dataprotection.gov.sk. Amennyiben panaszát elektronikusan nyújtja be, a panasznak tartalmaznia kell a közigazgatási eljárásról szóló 1967. évi 71. Tv. 19 par. (1) bekezdésében (Közigazgatási rendtartás) meghatározott tartalmi elemeket.

A magánszféra védelmére vonatkozó feltételek megváltozása

A személyes adatok védelme számunkra nem jelent egyszeri ügyet. Azok az információk, melyeket a személyes adatok általunk végzett kezelésével kapcsolatban kötelesek vagyunk az Ön rendelkezésére bocsátani, megváltozhatnak vagy aktualitásukat veszíthetik. Ezen oknál fogva fenntartjuk a jogot, hogy ezeket a feltételeket bármikor és bármilyen terjedelemben átdolgozhassuk vagy megváltoztassuk. Abban az esetben, ha ezek a feltételek lényegesen megváltoznak, úgy ezekre a változásokra felhívjuk a figyelmét pl. az internetes oldalon közzétett általános értesítésben vagy e-mailben küldött személyre szóló értesítésben.